Ειδικοί Κίνδυνοι

Στα πλαίσια της παροχής πληρέστερων ασφαλιστικών καλύψεων προσφέρουμε προγράμματα για τη κάλυψη ειδικών κινδύνων όπως:Στα πλαίσια της παροχής πληρέστερων ασφαλιστικών καλύψεων προσφέρουμε προγράμματα για τη κάλυψη ειδικών κινδύνων όπως:

 

 

 

  • Επαγγελματική Ευθύνη Μελετητή
  • Κάλυψη Έργων Τέχνης Κατά παντός Κινδύνου
  • Κάλυψη ακύρωσης γεγονότος
  • Ευθύνη διευθυντών και στελεχών
  • Προσωπικό ατύχημα αθλητή
  • Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
  • Τεχνικές Ασφαλίσεις ( Μηχανικές βλάβες, αλλοίωση εμπορευμάτων κ.α.)