Αμοιβαία Κεφάλαια

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ένας σύγχρονος και ευέλικτος τρόπος επένδυσης, ο οποίος δίνει την δυνατότητα σε διάφορους επενδυτές να ενώσουν τα κεφάλαιά τους ώ στε να δημιουργήσουν μία κοινή περιουσία, όπου ο καθένας μπορεί να συμμετάσχει οποιαδήποτε στιγμή και να αποσύρει μέρος ή όλα τα χρήματα πάλι όποτε επιθυμεί. Την π εριουσία αυτή (ενεργητικό) την επενδύει, για λογαριασμό τους, η Α.Ε.Δ.Α.Κ. Το ενεργητικό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων χωρίζεται σε ισότιμα μερίδια. Έτσι, κάθε επενδυτής εισφέρει ένα ποσό χρημάτων και αγοράζει το κομμάτι που του αναλογεί, το οποίο μεταφράζεται σε έναν αριθμό μεριδίων. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν αποτελεί νομικό πρόσωπο αλλά κοινωνία ατόμων που εκπροσωπούνται από την Α.Ε.Δ.Α.Κ.ενώσουν τα κεφάλαιά τους ώ στε να δημιουργήσουν μία κοινή περιουσία, όπου ο καθένας μπορεί να συμμετάσχει οποιαδήποτε στιγμή και να αποσύρει μέρος ή όλα τα χρήματα πάλι όποτε επιθυμεί. Την π εριουσία αυτή (ενεργητικό) την επενδύει, για λογαριασμό τους, η Α.Ε.Δ.Α.Κ. Το ενεργητικό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων χωρίζεται σε ισότιμα μερίδια. Έτσι, κάθε επενδυτής εισφέρει ένα ποσό χρημάτων και αγοράζει το κομμάτι που του αναλογεί, το οποίο μεταφράζεται σε έναν αριθμό μεριδίων. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν αποτελεί νομικό πρόσωπο αλλά κοινωνία ατόμων που εκπροσωπούνται από την Α.Ε.Δ.Α.Κ.

 

Η Ανώνυμος Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων  είναι εταιρεία με αποκλειστικό σκοπό την λειτουργία και διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Για την σύσταση και λειτουργία μιας Α.Ε.Δ.Α.Κ. απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Κύριοι μέτοχοι σε Α.Ε.Δ.Α.Κ., αλλά όχι σε ποσοστό άνω του 50%, πρέπει απαραιτήτως να είναι Τράπεζες, Ασφαλιστικές Εταιρείες ή Εταιρείες με κεφάλαια άνω του 1 δις δραχμών.

 

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια έρχονται να καλύψουν την ανάγκη για πιο αποτελεσματικές και πιο αποδοτικές επενδύσεις. Η ανάγκη αυτή έχει δημιουργηθεί αφ ενός από την παγκοσμιοποίηση των οικονομιών και αφετέρου από την πολυπλοκότητα των νέων χρηματοοικονομικών προϊόντων που συνεχώς εξελίσσονται. Δίνουν όμως λύση με τη δύναμη που δημιουργούν λόγω του όγκου τους ενώ διατηρείται ο προσωπικός χαρακτήρας των επιλογών του επενδυτή.

 

Μερικά από τα πλέον σημαντικά πλεονεκτήματά τους, τα οποία οδήγησαν τον θεσμό σε απόλυτη επιτυχία είναι:

 • Δυνατότητα Υψηλών ΑποδόσεωνΔυνατότητα Υψηλών Αποδόσεων
 • Επαγγελματική Διαχείριση
 • Διασπορά του Επενδυτικού Κινδύνου
 • Διαφάνεια κα ι αίσθημα ασφάλειας
 • Ευελιξία
 • Απλές Διαδικασίες αγοράς, εξαγοράς κ.τ.λ.
 • Άμεση Ρευστοποίηση
 • Ευκολία Παρακολούθησης
 • Η απόλυτα (νομοθετικά) κατοχυρωμένη διαδ ικασία ενημέρωσης του πελάτη
 • Εξειδίκευση μέσω προϊόντων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες τάσεις της εγχώριας και των διεθνών αγορών.
 • Φορολογική απαλλαγή για την υπεραξία που προκύπτει από την πώληση των μεριδίων.

 

Oι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες μας, άρτια εκπαιδευμένοι και με υψηλό αίσθημα ευθύνης, θα βρίσκονται κοντά σας όποτε εσείς το θελήσετε, με ολοκληρωμένες επενδυτικές λύσεις, προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκεςOι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες μας, άρτια εκπαιδευμένοι και με υψηλό αίσθημα ευθύνης, θα βρίσκονται κοντά σας όποτε εσείς το θελήσετε, με ολοκληρωμένες επενδυτικές λύσεις, προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ